Ha the UnclearComment

Ha the UnclearComment

Hits from the backyard.

Photos: Elena Glizhevskaya